Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Intellectuele eigendom

Deze website is de wettelijke eigendom van Névé Formations. Als u een deel van de inhoud op deze site wil gebruiken - met name via hyperlinks, afbeeldingen, tekeningen, foto's en teksten - dient u vooraf contact op te nemen met Névé Formations.

Afstand van aansprakelijkheid

Het doel van deze website is om het publiek toegang te geven tot informatie over onze activiteiten. Die informatie is niet noodzakelijk uitputtend, volledig, accuraat of actueel. Soms wordt er doorverwezen naar externe sites waarover de eigenaar geen controle heeft en waarvoor hij alle aansprakelijkheid afwijst.

Als iemand ons op de hoogte brengt van onjuistheden, zullen we die proberen te corrigeren. De informatie op deze website houdt echter geen aansprakelijkheid in van de eigenaar of de dienstverlener.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor onderbrekingen door technische problemen die eventueel kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of een externe site waarnaar wordt doorverwezen.

Portretrecht

Névé Formations wil ieders portretrecht nauwgezet naleven. Als iemand zichzelf herkent op een foto op deze website en niet wil dat de foto gepubliceerd wordt, kan hij hiervoor per e-mail een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek indienen bij Névé Formations, met vermelding van de webpagina en de titel van de foto in kwestie.

Bescherming van de privacy

Door deze site te bezoeken geeft u Névé Formations het recht om de verzamelde gegevens intern te gebruiken voor analytische en statistische doeleinden. Voor zover persoonsgegevens worden verzameld, en overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u een recht van inzage in die gegevens en het recht om ze te laten rechtzetten of wissen.